Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
Tus derechos VIAJES

Consultas relacionadas

Danys en una maleta en un viatge amb avió

La nostra companyia asseguradora no ens vol cobrir els danys del robatori de l’interior de la maleta per no tindre PIR (part d’irregularitats d’equipatge) que ells ens reclamen en una reclamació a Alitalia. És correcte?

La companyia aèria és responsable del dany causat en cas de destrucció, pèrdua o danys de l’equipatge facturat quan el fet que haja causat el dany s’haja produït a bord de l’aeronau o mentres l’equipatge facturat es trobe sota la custòdia de la companyia.

És fonamental que en el cas d’incidències amb l’equipatge facturat (destrucció, pèrdua, deteriorament o retard) , el consumidor acudisca immediatament al mostrador de la companyia aèria o el seu agent handling (empresa d’assistència en terra a les companyies aèries) per a formular en eixe moment la protesta corresponent, omplint l’imprés denominat Part d’Irregularitat d’Equipatge (P.I.R.) , requisit necessari per a fer constar la incidència ocorreguda i per a la tramitació per la companyia aèria.

Respecte a les companyies asseguradores (per exemple, si té segur de la llar que cobrisca estes incidències) , allò més habitual en els casos de robatori és que li sol·liciten la denúncia judicial al tractar-se d’un fet delictiu, per la qual cosa cal interposar-la com més prompte millor des d’haver detectat el dit robatori.

En tot cas, si la companyia aèria o la seua companyia asseguradora, havent complit els dits requisits de documentació i terminis, estan dificultant o impedint l’abonament de les indemnitzacions corresponents, interpose la corresponent reclamació escrita en els organismes de consum o associació de consumidors per a defendre els seus drets i representar-li en el corresponent procediment de mediació i reclamació.

Denegació d'embarcament per DNI caducat

La nit abans del vol València- Madrid amb Ryanair em done compte que el meu carnet estava caducat. Vaig decidir presentar-me i no em van deixar passar, (però em van mentir perquè van dir que em tornarien els diners) . Portava el permís de conduir però no ho acceptaven. Què puc fer? 

Cal comprovar les condicions establides en el contracte per a la realització del viatge, que poden millorar el que establix la normativa però no empitjorar-la. La normativa específica s’establix en el Programa Nacional de Seguretat per a l’Aviació Civil, on s’establix la documentació exigible en facturació i portes d’embarcament. En el cas que el trajecte siga dins del territori nacional, com va ser el seu cas, la normativa referida indica que serà necessari DNI o passaport no necessàriament en vigor.

Denegació d'embarcament a un menor sense DNI

Hem llegit el cas sobre la sentència a Ryanair per no deixar volar a un menor al no portar el DNI. A nosaltres (el meu marit, la meua filla i jo) ens va passar el mateix al setembre de 2011. En eixe moment no vam posar cap reclamació i al final vam ser en el nostre cotxe. Voldria saber si podríem reclamar ara ja que encara tenim els bitllets en el nostre poder.

En relació amb les possibles indemnitzacions que pogueren correspondre basant-se en el contracte de transport amb la companyia aèria, li indiquem que el termini per a interposar demanda judicial per estos fets seria de dos anys des de la data del vol, encara que és convenient iniciar la reclamació com més prompte millor i haver deixat constància de la incidència per mitjà de full de reclamacions. En tot cas, abans d’acudir a la via judicial, convé esgotar la via administrativa i la mediació dels organismes de consum i les associacions de consumidors per a intentar arribar a un acord.

En el cas que ens comenta, una vegada intentada la mediació i interposades les corresponents reclamacions, davant de la resposta negativa de la companyia aèria, podria acudir a la via judicial, on serà el Jutge el que, després de la interposició de la demanda i tramitació, dictaminarà en Sentència l’estimació o desestimació de la demanda (i la consegüent decisió sobre les costes judicials) .

Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana estem tramitant diversos procediments judicials i extrajudicials per estos mateixos fets i companyia aèria, sent les sentències favorables als interessos dels nostres socis. Açò, evidentment, no assegura el resultat de posteriors pronunciaments judicials, no obstant això, si és la tendència quant a semblants fets ocorreguts per denegació d’embarcament a menors d’edat sense DNI en vols nacionals.

Indemnització retard en un creuer

A l’Agost viatgem en un creuer de Pullmantur. A la volta va haver-hi un retard en el vol de 6 h i 17m (document d’AENA que ho acredita) . El 5 de Setembre vaig realitzar la reclamació a l’agència El Corte Inglés i a hores d’ara no m’han donat cap informació. És normal esta tardança? Quina indemnització ens correspon?

Les possibles indemnitzacions que pogueren correspondre cal tindre en compte el contracte de transport amb la companyia aèria. No obstant això, li indiquem que el termini per a interposar demanda judicial per estos fets seria de dos anys des de la data del vol, encara que és convenient iniciar la reclamació com més prompte millor i haver deixat constància de la incidència per mitjà de full de reclamacions. En tot cas, abans d’acudir a la via judicial, convé esgotar la via administrativa i la mediació dels organismes de consum i les associacions de consumidors per a intentar arribar a un acord.

En el cas que ens comenta, una vegada intentada la mediació i interposades les corresponents reclamacions, davant de la resposta negativa de la companyia aèria, podria acudir a la via judicial, on serà el Jutge el que, després de la interposició de la demanda i tramitació, dictaminarà en Sentència l’estimació o desestimació de la demanda (i la consegüent decisió sobre les costes judicials) .

Segons sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, els passatgers de vols retardats tindran dret a compensació quan suporten en relació amb el vol que patix el retard, una pèrdua de temps igual o superior a tres hores, és a dir, quan arriben al destí final tres hores o més després de l’hora d’arribada inicialment prevista pel transportista aeri. No obstant això, este retard no donarà dret a compensació si el transportista aeri pot provar que el gran retard produït es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver-se evitat inclús si s’hagueren pres totes les mesures raonables, és a dir, circumstàncies que escapen al control efectiu del transportista aeri.

Respecte als imports a indemnitzar, s’aplica per defecte l’article 7 del Reglament 261/2004 del Parlament Europeu: 250 euros per a vols de fins a 1500 quilòmetres, 400 euros per a vols intracomunitaris de més de 1500 quilòmetres, i altres vols d’entre 1.500 i 3.500 quilòmetres; i 600 vols per a la resta de vols.

Vols d'anada i tornada

Comprem dos bitllets d’avió d’Alacant a Venècia, però no usem el tram d’anada, i sense dir-nos res ens van anul·lar el de volta. Al comprar un bitllet per a poder tornar en el mateix vol previst ens venen el bitllet més car quan queden places en turista (no ens van donar opció de comprar l’un o l’altre bitllet) . Què podem fer?

Cal comprovar si en les condicions de l’oferta del bitllet, que també accepta l’usuari, existia l’obligació d’utilitzar el bitllet d’anada per a poder disfrutar del bitllet de volta o, en cas contrari, es procedia a l’anul·lació d’ambdós.

En el cas que l’anul·lació del bitllet es dega a una actuació unilateral de l’empresa, que no estiga motivada en el contracte o les condicions pactades, efectivament pot reclamar contra l’empresa a fi de sol·licitar la devolució immediata dels imports reclamats i, en cas contrari acudir als organismes de consum i, inclús, a la via judicial.

Trajecte amb vaixell

Sóc una xica italiana i vaig comprar junt amb uns amics uns bitllets de barco per a realitzar una excursió al matí següent. Com feia un temps fatal, ens alcem mig malalts, a més el temps seguia prou roín (pluja i cel negre) , així que jo i els meus amics hem decidit no partir i visitar altres llocs. Passem per l’agència per a preguntar si hi havia la possibilitat de recuperar els diners, o part d’ell, però després de fer-nos esperar tres hores, ens diuen que no ens tornen res.

Pel que es referix a la devolució de l’import del bitllet, hem d’atendre, principalment, al contracte subscrit, comprovant en les condicions generals o particulars, la possibilitat i el procediment establit per l’empresa per a la devolució dels imports a sol·licitud del client.

En el cas que, efectivament, l’empresa tinga establit supòsits de devolució dels imports, moments abans del començament del viatge a sol·licitud del consumidor, hauran de tornar el seu import en compliment de les dites clàusules.

DNI erroni en el bitllet

Este cap de setmana volem diverses amigues a Venècia des de València per avió, jo mateixa vaig fer la compra dels bitllets per internet. A l’arribar al mostrador de la companyia aèria, no deixaven volar a una de les meues amigues, ja que en el bitllet de compra posava Sandra i en el seu DNI posa Mª Alejandra. Insistim en el fet que el correcte era el DNI de la compra per internet i que ara es personava amb el seu DNI perquè li emeteren la targeta d’embarcament. No ens van fer cas i ens van obligar a comprar un bitllet nou perquè esta persona poguera volar. Decidim posar un full de reclamació perquè era absurd el que estava ocorrent. Hem de pagar un nou bitllet pel canvi de nom?

Hem de tindre en compte que la identificació del comprador o adquirent ha de realitzar-se sempre amb el seu nom, cognoms i DNI, Passaport o document oficial que permeta la identificació del titular.

Cal recordar que si una persona està utilitzant de forma habitual un nom diferent del que consta en tota la documentació oficial, ha d’acudir als procediments administratius corresponents per al canvi de nom. En cas contrari, ha d’identificar-se tal com consta en els documents oficials d’identificació, perquè de qualsevol altra forma poden ocórrer incidents com el que ens indica.

Evidentment, tota empresa ha de verificar les dades del consumidor en situacions com a compra amb targeta, entrega de documentació, embarcaments i vols, etc.., i ha d’assegurar-se que és la mateixa persona la que contracta que qui li exhibix el document d’identitat.

En tot cas, al no dur-se a terme el viatge contractat per «Sandra» i haver tingut «Alejandra» que adquirir un nou bitllet, podria reclamar-se a la companyia la devolució del primer per no haver pogut fer ús del mateix i no haver causat cap perjuí a la companyia.

Lloguer de cotxe

He rebut una notificació de l’agència de lloguer de cotxes en què em diuen que he sigut multat en un dels cotxes que vaig llogar en esta empresa i que se’m descomptaran 30 euros de la meua targeta de crèdit. El cas és que els he demanat informació sobre la multa, qui m’ha multat i quin ha sigut el motiu, i que desitjaria que m’enviaren eixa informació abans de fer efectiu el pagament però no m’han respost i sí que han deduït la quantitat de la meua targeta. En els 20 anys de llicència no he sigut objecte de multa i em sorprén molt que siga ara, sense mediar paraula ni documents que em sancionen així. Podrien ajudar-me?

En primer lloc, cal comprovar si en les condicions generals, que també accepta l’usuari, hi ha l’obligació de pagament d’aquelles multes que es reben mentres estiga en vigor el contracte de lloguer de vehicle, així com les seues condicions i forma de pagament.

En tot cas, l’empresa de lloguer que perceba l’import en concepte de multa haurà de justificar adequadament la seua existència i en cap cas podrà perjudicar els drets de l’usuari per a presentar les al·legacions o recursos que legalment procedisquen contra la dita multa.

Per això, l’empresa de lloguer haurà de facilitar en el termini més breu possible la documentació rebuda a fi que el denunciat puga exercir el seu dret de defensa, incorrent, en cas contrari, en responsabilitat, amb la consegüent indemnització dels danys i perjuís que el seu incompliment poguera derivar.

Agència per internet

Vaig a contractar un viatge combinat amb una agència per internet, m’ha de manar l’agència un contracte per a firmar-ho? Només m’ha manat condicions generals via email i em demana que faça una transferència a un núm. de compte, açò és vàlid? Tinc garantia?

És convenient per al consumidor, abans de contractar per internet, llegir atentament tota la publicitat, les condicions generals del contracte i només adquirir el producte o contractar el servici quan s’estiga plenament segur i que la pàgina web i l’empresa li oferisquen garantia i seguretat.

És obligatori per a tota empresa que actue en el mercat que indique als consumidors els mitjans o formes de comunicació amb l’empresa (per carta, telèfon o correu electrònic) i, sobretot, el seu domicili social que sempre serà la direcció a la que puga el consumidor dirigir els seus escrits i reclamacions en el cas que sorgisca algun problema.

En este cas, l’empresa ha d’enviar-li o facilitar-li per qualsevol mitjà un justificant del contracte realitzat, així com de les condicions generals del contracte que se li apliquen. És aconsellable conservar sempre una còpia per escrit de la contractació efectuada, les condicions generals del contracte i la publicitat.