Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciPolítica de privacitat

Política de privacitat

En compliment de la Normativa Europea per a protegir la privadesa de persones i el correcte ús de les seues dades (RGPD) a partir del 25 de maig de 2018, els nostres termes de protecció de dades milloren la informació facilitada fins al moment:

1 – Responsable 

Titular: UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
NIF: G-46621249
Domicili social: Pl. Baró de Corts, s/n (Mercat de Russafa, interior 2ª planta), 46006 València.
Inscrita en el Registre General d’Associacions de la Comunitat Valenciana, amb el número 041-F, Secció 2ª del Registre de València

2 – Informació i consentiment 

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, la persona Usuària queda informada i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les seues dades personals siguen tractats per UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

3 – Amb quina finalitat tractarà UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA les dades personals de la persona usuària?

Les dades personals facilitades de la persona Usuària seran tractats per UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA conforme a les següents finalitats:

– Dur a terme la prestació dels serveis sol·licitats, tant en qualitat de persona associada com a sol·licitant d’informació o per a la gestió de consultes i reclamacions, tant judicials com a extrajudicials, que anaren sol·licitades, així com el manteniment de la relació associativa i el seguiment de la mateixa.
– Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències, queixes, reclamacions o consultes de la persona Usuària.
– Gestionar l’enviament de comunicacions informatives sobre activitats de la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA o notícies destacades d’interès per a les persones consumidores per mitjans electrònics i/o convencionals.
– Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts pròpies per a oferir a l’Usuari productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

4 – Durant quant temps tractarà UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA les dades de la persona usuària?Les dades de la persona Usuària relacionats amb el compliment de la relació associativa seran conservats amb aquesta fi durant tot el temps en què la relació estiga vigent i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguen les eventuals responsabilitats derivades de l’associació. Quant a l’enviament de comunicacions, respostes a consultes o queixes, UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA tractarà les dades de la persona Usuària, fins que aquesta s’opose.

5 – Quines dades de la persona usuària tractarà UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA?

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
Dades de la consulta i/o reclamació: fets, circumstàncies i actuacions de la mateixa.
En cas que la persona Usuària facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privadesa, eximint a UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant açò, UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA podrà dur a terme les verificacions periòdiques per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

6 – Quin és la legitimació del tractament de les dades de la persona usuària?

El tractament de les dades de la persona Usuària per part d’UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA per a l’enviament de comunicacions o respostes a consultes realitzades, està basat en l’interès legítim d’UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA de conformitat amb l’establit en el **RGPD.

D’altra banda, el tractament de les dades de la persona Usuària per a gestionar, tramitar i donar seguiment a les consultes i reclamacions realitzades per la persona Usuària és l’execució del contracte de compravenda, per la qual cosa el subministrament de les dades a aquest efecte és obligat i impediria el seu compliment en cas contrari.

7 – A quins destinataris es comunicaran les dades de la persona usuària?

En el cas de consultes realitzades per correu electrònic o mitjançant la pàgina web, les dades de la persona Usuària podran ser comunicats, únicament, a les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.

En el cas de reclamacions, denúncies i actuacions judicials que es tramiten, les dades de les persones Usuàries que sol·liciten aquesta intervenció podran ser comunicats tant a les empreses reclamades, denunciades o demandades, així com als organismes supervisors, Administracions Públiques i els òrgans judicials corresponents.

8 – Comunicacions

Una de les finalitats per a les quals UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA tracta les dades personals proporcionades per part de les persones Usuàries és per a remetre’ls comunicacions per mitjans electrònics i convencionals, amb informació relativa a consultes o reclamacions realitzades, estat o renovació de la seua condició de persona associada, així com actuacions o notícies rellevants en matèria de consum per a les persones Usuàries.

Sempre que es realitze alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquelles persones Usuàries que no hagueren manifestat prèviament la seua negativa a la recepció de les mateixes.

En cas que la persona Usuària desitge deixar de rebre comunicacions d’activitats, notícies o informació diversa per part d’UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça: administracion@uniondeconsumidores.org

9 – Exercici de drets

La persona Usuària pot enviar un escrit a UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Departament d’Administració – Protecció de dades, Pl. Baró de Corts, s/n (Mercat de Russafa, interior, 2ª planta) – 46006 València o un correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org amb la Referencia “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, para:

– Revocar els consentiments atorgats.
– Obtenir confirmació sobre si en UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA s’estan tractant dades personals que concerneixen a la persona Usuària o no.
– Accedir a les seues dades personals.
– Rectificar les dades inexactes o incomplets.
– Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats.
– Obtenir d’UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
– Sol·licitar la portabilitat de les seues dades.
– Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent adreça https://www.agpd.es, quan l’interessat considere que UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

10 – Mesures de seguretat UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA tractarà les dades de la persona Usuària en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

11 – Canvis

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA podrà revisar la seua Política de Privadesa quan per canvis normatius o millores de la informació oferida siga necessari. Per aquesta raó, li preguem que comprove de forma regular aquesta declaració de privadesa per a llegir la versió més recent de la Política de Privadesa d’UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.