Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciQui som
La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana és una associació creada a 1989 que pretén la millora de la qualitat de vida de la ciutadania com a persones consumidores i usuàries, la representació i la defensa dels seus interessos (individuals i col·lectius) i el desenvolupament de la seua participació en la vida social.

Des de la seua constitució, en 1989 fins al moment actual, Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha aconseguit un alt grau de consolidació i una important presència en la societat valenciana que la reconeix com a vàlid interlocutor i una de les entitats més representatives de les persones consumidores i usuàries valencianes.

La ciutadania que contacte amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana rebrà informació gratuïta sobre la seua consulta o on tramitar la seua queixa, però només les persones associades obtindran informació especialitzada del departament jurídic de l’associació i podran tramitar la seua reclamació, estant permanentment informats de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana està integrada en LLIT, Confederació d’Associacions d’Usuaris i Consumidors Europeus, de la qual també formen part la Unió de Consumidors d’Andalusia, Unió de Consumidors d’Extremadura, Unió de Consumidors de Catalunya i la Unió de Consumidors d’Euskadi.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana consta, en la seua seu autonòmica així com en les respectives seus provincials, de diferents departaments mitjançant els quals ofereix tant a les persones associades com a la ciutadania en general diferents serveis que poden ser del seu interés.

 • Departament jurídic

  Format per juristes especialitzats en el dret del consum amb àmplia experiència en la matèria.

  S'encarrega de coordinar les consultes i reclamacions efectuades per les persones associades, tant de manera telefònica, com a presencial i a través del correu electrònic i pàgina web. També s'encarreguen de traslladar les denúncies i irregularitats que comuniquen les persones consumidores i usuàries, així com les detectades per la pròpia associació i pels seus departaments tècnics.

  A més, el departament s'encarrega d'informar en els tràmits d'audiència en l'elaboració de les normes, d'exercitar les accions en defensa de l'interés general, i d'elaborar els estudis i informes corresponents per a millorar l'atenció i protecció de les persones consumidores i associades.

 • Reclamació de tramitacions

  Servei encarregat de l'atenció de consultes dels consumidors així com la tramitació de les queixes a la via extrajudicial i la mediació dels associats.

 • Administració i Personal

  Departament encarregat de l'atenció a les persones associades i manteniment actualitzat de les seues dades de contacte per a millorar la comunicació de jornades i la informació de novetats.

  També s'encarrega de la preparació i informació als assistents a les activitats desenvolupades per l'associació: cursos, jornades, assemblees

 • Premsa i Comunicació

  Departament encarregat de traslladar als mitjans de comunicació les activitats de l'associació:

  • Incidències detectades en el funcionament dels serveis públics i empreses privades en la seua relació amb les persones consumidores i usuàries.
  • Col·laboració en la preparació i edició de la revista ConsUCE.

Tots els departaments tècnics de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana tenen una funció de gran importància en la protecció de les persones consumidores i usuaris valencians, ja que, a través d’aquests, es canalitza el treball i se seleccionen les matèries sobre les quals el Departament Jurídic ha d’actuar de manera preferent.

El règim de treball d’aquests departaments tècnics es basa en estudis de camp, investigacions, estadístiques i enquestes, tot això per a tindre un òptim grau de coneixement dels aspectes més complexos i inquietants, en el món de les relacions de consum, per a la ciutadania valenciana. La cerca i selecció de temes, es realitza sempre des del punt de vista de les persones consumidores, aspecte aquest de summa importància, ja que el sentir de la societat ens permetrà realitzar una selecció dels temes sobre els quals treballar, adequada a la realitat imperant.

Activitats dels departaments tècnics i jurídics

 Atenció de consultes.
Tramitació de reclamacions en defensa de les persones associades.
Intervenció en els diferents mitjans de comunicació per a informar i formar el esperit crític de les persones consumidores.
Campanyes informatives en l’àmbit autonòmic, provincial i local.
Seguiment legislatiu de tota la normativa que vagi publicant en els diferents butlletins oficials (BOE, DOGV, BOP).
Realització d’enquestes en les que es determinin els nivells d’informació, hàbits de consum, discontent, etc…
Tractament informatitzat de les fulles de reclamacions i consultes rebudes, i realització d’estadístiques de les consultes i reclamacions formulades i resoltes.
Unió de Consumidors

Serveis prestats a les persones associades

 Informació i atenció de consultes jurídiques.
 Atenció de reclamacions en via extrajudicial.
 Atenció de reclamacions a través de les Juntes Arbitrals de Consum.
 Atenció de queixes i denúncies davant les autoritats competents.
 Realització de Jornades i activitats de formació i informació relacionades amb els drets de les persones consumidores i usuàries.
 Enviament de la revista digital ConsUCE, amb informació bàsica d’actualitat, novetats legislatives d’interès per als consumidors i persones consumidores.