Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
Els-teus-drets_Altres

Consultes relacionades

Vaig contractar els serveis d'un aparellador tècnic

Vaig demanar una avaluació d’un tècnic aparejador-arquitecte. Va fer el seu treball i em va donar unes notes d’encàrrec perquè les firmara. Jo les vaig firmar  però no arribe a entregarse-les, ja que, al temps canvia les condicions de pagament del seu treball, per la qual cosa no les vaig entregar. Aquest senyor em pot sol·licitar el pagament del seu treball, sense haver signat aquestes notes? És denunciable que em vullga cobrar de més?

En principi, tot encàrrec realitzat a un professional, ha d’abonar-se. La qüestió és que sense contracte o full d’encàrrec, és difícil que el professional puga acreditar que se li ha encomanat un treball, per la qual cosa podria haver sigut realitzat pel seu compte i risc, sense existir encàrrec i en aquest cas no pot afectar al consumidor.

Qüestió diferent és que el professional, encara sense full d’encàrrec o contracte escrit, puga demostrar l’existència d’encàrrec: missatges de correu electrònic, visita o posada a disposició del bé a taxar, testimonis, etc…

Respecte a cobrar de més, caldria partir d’un pressupost inicial (en el contracte o full d’encàrrec), per saber si realment hi ha hagut augment de la quantitat que es pretén cobrar i si està degudament justificat o no. Al consumidor se li ha de cobrar l’import inicial pressupostat o del que ha sigut informat, sense perjuí de les posibles modificacions (en més o menys quantitats), també degudament justificades i informades i, preferentment, acceptades per escrit.

Pel que ens pregunta si el professional li pot demanar el pagament, la resposta és sí: pot requerir-le per carta, notari o manera que cregui més convenient i fins i tot portar demanda judicial (segurament, ordre en tràmit de pagament). Qüestió diferent és aconseguir a través de les pistes de demostrar el que hem esmentat.

Curs a distància

Estic fent un cicle formatiu de grau superior semipresencial. Un dels professors ens obliga a comprar-nos un parell de llibres que ha escrit ell en exclusiva per als alumnes de l’especialitat que estudiem, però té diversos errors. Què podem fer?

Respecte a la decisió dels llibres que s’han d’adquirir per al seguiment de l’assignatura, la llibertat de càtedra permet al professorat indicar els materials o llibres necessaris per superar l’assignatura.

Una qüestió diferent és que el llibre posat a la venda tinga errors com ens indica, el que és responsabilitat de l’editorial i, si és el cas, dels autors del mateix, de manera que podria reclamar la devolució dels imports.

Pel que fa a que el professorat es beneficie dels seus alumnes amb finalitat econòmica, podria ser motiu de queixa dirigida a l’entitat o organisme que organitzi o gestioni el curs que ens comenta.

Fer fotos en un centre comercial

L’altre dia després de realitzar la compra al Carrefour i causa de la intensa pluja que estava caient em vaig veure obligat a romandre al passadís que delimiten les caixes i les botigues annexes dins de l’hipermercat fins que amainara la tempestat. Vaig traure el telèfon i vaig realitzar dues fotografies a una enorme cortina d’aigua que aquest moment s’havia format a través del fals sostre d’un dels comerços interiors. Es va acostar una treballadora i em va dir si pensava que aquest era un espai públic i que estaven prohibides les fotografies i que les havia de esborrar immediatament i al meu costat va romandre fins que no ho vaig fer. M’agradaria saber si això és cert o no? 

El tema d’on es pot o no fotografiar és bastant controvertit, amb una normativa de referència que és la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge , que parla de què o a qui es pot fotografiar (o millor, dit, què no es pot fotografiar), però no on es pot o no es pot.

En tot cas, aquesta normativa cal respectar-la siga on siga que es vaja a realitzar la fotografia. Pel que fa a on es pot fotografiar, cal seguir un criteri: si el recinte o lloc on es realitza la fotografia és de titularitat pública o privada, encara que en tots dos casos, el propietari pot establir limitacions o restriccions, independentment (com diu l’article que ens indiques), que el lloc siga públic o privat però d’ús públic.

Entenem, per això, que tot i que el lloc on s’haja de realitzar la fotografia siga accessible al públic (un museu, un centre comercial, un teatre, un cinema), el propietari pot establir limitacions o restriccions a la realització de fotografies i vídeos, a igual que una discoteca o sala de festes pot exigir vestir una determinada roba per accedir-hi.

Una qüestió diferent són les formes o el tracte del personal de l’establiment per informar d’aquestes situacions, que sempre ha de ser adequat i correcte.

Protecció de dades

El passat mes em vaig donar de baixa d’una pàgina web de compra d’articles de segona mà. Posteriorment de confirmar la baixa i assegurar-me que eliminarien la meua adreça electrònica de la base de dades i que no rebria més comunicacions per la seua banda, però ja en diverses ocasions he rebut diversos correus de promocions d’aquesta pàgina web. Què puc fer?

En línies generals, a fi d’evitar noves comunicacions, els consumidors poden dirigir-se al domicili social de la companyia sol·licitant la baixa i cancel·lació de les seues dades personals. En el cas que el consumidor o usuari dispose d’algun contracte amb aquesta companyia, aquesta no pot donar-los de baixa totalment, atès que ha de seguir disposant d’ells per al compliment del contracte subscrit, però sí que pot sol·licitar que donen de baixa les dades a efectes comercials.

En el cas que no es tinga cap relació contractual amb la companyia, es pot sol·licitar la baixa i cancel·lació definitiva de totes les dades en qualsevol tipus d’arxiu o base de dades que tinga l’empresa. D’aquesta manera, no disposarà de les dades del consumidor o usuari per tornar a contactar amb ell.

En tot cas, si l’empresa es nega a donar de baixa les dades personals o continua contactant després remetre’ls la sol·licitud, es pot acudir a una associació de consumidors a la qual s’estiga adherit o als organismes públics de consum. Si l’empresa no resolgués satisfactòriament la reclamació, podrà acudir també a l’Agència de Protecció de Dades per incompliment de la normativa de protecció de dades personals.

Si el problema sorgeix no només amb una empresa sinó amb diverses, també poden els consumidors adherir-se a l’anomenada “Llista Robinson” per tal que les empreses que estan adherides a aquest sistema (la majoria) deixin d’enviar-li publicitat (per correu o per telèfon). La inscripció a la “Llista Robinson” es realitza a través de la seua pàgina web: www.listarobinson.es