Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciDevolució de quotes i/o resolució de serveis COVID-19

Devolució de quotes i/o resolució de serveis COVID-19

Davant la situació generada pel COVID-19, molts dels serveis contractats prèviament per les persones consumidores, no han pogut ser prestats en les condicions pactades, pel qual si l’empresa, organisme o institució no ha facilitat o proposat solucions a dit període, este formulari li ajudarà a sol·licitar la devolució proporcional de les quotes afectades.

D’altra banda, si la situació econòmica de les persones consumidores s’ha vist afectada també per esta situació amb una disminució d’ingressos que fera insostenible afrontar el pagament de les futures quotes, este formulari permet també sol·licitar la resolució del contracte sense penalització, per dificultats econòmiques sobrevingudes.

Deu omplir tots els camps i especificar si el titular del contracte no és qui utilitza el servei (per exemple, guarderies), indicar també el beneficiari o beneficiaris (si són varis) del servei. Una vegada omplert el formulari de sol·licitud amb les dades sol·licitades, i elegides una o les dos opcions (sol·licitud de devolució de quotes per serveis no prestats i/o sol·licitud de resolució de contracte per dificultats econòmiques sobrevingudes), s’enviarà un missatge a l’empresa, organisme o institució amb qui s’haja contractat el servei, i una còpia al sol·licitant.

La present sol·licitud deu realitzar-la única i exclusivament el titular del contracte, o persona que estiga degudament autoritzada i amb justificació documental. La realització de dita sol·licitud sense la deguda autorització pot comportar diferents responsabilitats legals, tant en l’àmbit civil com en l’àmbit penal.

Si una vegada transcorregut un temps prudencial, no hi ha resposta o la mateixa és desfavorable, pot interposar una reclamació extrajudicial o, si l’empresa està adherida al Sistema Arbitral de Consum, pot sol·licitar l’arbitratge. En qualsevol cas, pot posar-se en contacte amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per assessorar-li en la reclamació.

Les dades que facilite en el formulari sols seran utilitzades per la gestió de la seua sol·licitud. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personales, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD), l’informem que les dades personals seran tractades per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana única i exclusivament per a dita finalitat.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, mitjançant correu posta (Pza. Barón de Cortes, s/n – Mercado de Ruzafa, interior 2ª planta – 46006 València), o mitjançant correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org

Rescisión de servicios
Sol·licite (marque una o ambdues opcions) *