Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciAssocia’t – Amb tu, som més forts

Associa’t – Amb tu, som més forts

La ciutadania que contacte amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, rebrà informació gratuïta sobre la seua consulta o on tramitar la seua queixa, però només les persones associades obtindran informació especialitzada del departament jurídic de l’associació i li tramitaran la seua reclamació, mantenint-los informades permanentment de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

Des del Departament Jurídic de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana farem totes les gestions possibles per a defensar els interessos com a persones consumidores i usuàries de les nostres persones associades, realitzant l’oportuna mediació davant l’empresa reclamada i acudint, si és necessari, als organismes supervisors competents per a vigilar i revisar l’actuació de l’empresa.

A més, i si fóra necessari, el departament jurídic podrà assistir a les persones associades en els procediments judicials en matèria de consum, en el qual siguen part com a demandant o demandat, prèvia valoració i acceptació del cost judicial.

De la mateixa manera, les persones associades rebran la revista digital ConsUCE, amb important informació, notícies i novetats per a les persones consumidores i usuàries valencianes.

I, per descomptat, podran participar de manera preferent en totes les activitats organitzades per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana: jornades, cursos informatius i tallers.

Ací pots fer el pagament de la quota anual a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

Pots fer el pagament amb targeta bancària o per Bizum.

Condicions i avantatges de la Unió de Consumidors

Alta en l’Associació

S’abonarà una quota d’inscripció de 60€, independentment de la data d’alta. Les següents quotes es renovaran al gener de l’any següent sent l’import de la quota 36€.

Rebrà la nostra informació

Revista digital amb les últimes novetats i notícies de consum, publicacions temàtiques, jornades, taules rodones, conferències…

Canal de consultes específic

Acostem a les persones consumidores les diferents vies per a poder ampliar coneixements quant a temes de consum i resoldre tots aquells dubtes que puga tindre.

Convenis de col·laboració

Acords de col·laboració amb diferents professionals i empreses, per a prestar els seus serveis en les millors condicions.

Fitxa d'alta

Per l’alta en l’Associació s’abonarà una quota d’inscripció de 60 euros, independentment de la data d’alta. Les següents quotes es renovaran al gener de l’any següent sent l’import de la quota 36 euros, llevat que, amb un mes d’antelació al venciment, es prodüisca per la seua banda comunicació escrita.

Les persones associades obtindran informació especialitzada del departament jurídic de l’associació, que l’assessoraran i tramitaran la seua reclamació, i li mantindran informat de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

Aquesta informació, totalment voluntària, queda registrada en un fitxer informatitzat i gestionat exclusivament per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. En cap concepte serà cedida a cap empresa i institució, salve per a la gestió de les reclamacions que ens indique.

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, mitjançant correu postal (Pl. Baró de Corts, s/n – Mercat de Russafa, interior 2a planta – 46006 València), o mitjançant correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org.

Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en agpd.es.

    DADES PERSONALS


    DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA