Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióReclamació per serveis no prestats DENTIX

Reclamació per serveis no prestats DENTIX

Davant la situació generada per l’inici del concurs de creditors de DENTIX, i sent que molts dels serveis contractats prèviament per les persones consumidores, no hagen sigut prestats en les condicions pactades, aquest formulari l’ajudarà a realitzar les reclamacions necessàries i, si escau, a sol·licitar la suspensió de les quotes del finançament i a sol·licitar la devolució dels imports abonats per serveis no prestats.

En tot cas, el fet que DENTIX haja sol·licitat voluntàriament el concurs de creditors, no implica el tancament de les clíniques o la cancel·lació o resolució dels contractes, perquè l’empresa pot seguir amb el seu funcionament.

No obstant això, el retard continuat en la prestació dels serveis i l’anul·lació o ajornament indefinit de cites o intervencions són motius justificats de la resolució anticipada del contracte. Però al no haver-se produït encara un tancament total de les clíniques, l’entitat financera pot al·legar que la resolució del contracte és injustificada, per la qual cosa caldria reclamar en la via judicial.

En qualsevol cas, serà necessari que les persones afectades tinguen disponible justificació suficient dels retards i ajornaments de cites i intervencions, i la documentació completa del contracte subscrit amb DENTIX, incloent el pressupost amb els serveis a realitzar, el contracte de finançament i l’historial mèdic de les actuacions realment realitzades per DENTIX.

Per al cas que DENTIX no haja completat els serveis acordats, serà necessari que les persones afectades compten també amb un informe signat per dentista que indique quines són les actuacions previstes en el pressupost que no han arribat a realitzar-se, juntament amb una valoració econòmica dels serveis no prestats.

Una vegada sol·licitada la resolució del contracte per incompliment dels serveis acordats, aquest informe haurà de ser aportat a l’entitat financera per a sol·licitar la suspensió dels pagaments i, si escau, la devolució dels imports pels serveis no prestats.

El formulari que es facilita des de la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, permet traslladar a DENTIX la reclamació pel retard, ajornament i incompliment del contracte subscrit, sol·licitar al seu torn la documentació de la qual no es dispose, i posteriorment, remetre a l’entitat financera la sol·licitud de suspensió del pagament de quotes del finançament i, si escau, la devolució d’imports abonats per serveis no prestats.

Ha d’emplenar tots els camps del formulari i especificar el motiu de sol·licitud de resolució del contracte. Podrà sol·licitar al seu torn la documentació de la qual no dispose. Una vegada emplenat el formulari amb les dades sol·licitades, i triades les opcions corresponents, haurà d’adjuntar còpia del seu DNI, i s’enviarà un missatge a DENTIX i un altre al correu personal que haja indicat.

La present sol·licitud ha de realitzar-la única i exclusivament el titular del contracte, o persona que estiga degudament autoritzada i amb justificació documental. La realització d’aquesta sol·licitud sense la deguda autorització pot comportar diferents responsabilitats legals, tant en l’àmbit civil com en l’àmbit penal.

Si una vegada transcorregut un temps prudencial, no hi ha resposta o la mateixa és desfavorable, pot acudir als serveis de consum de la seua localitat i a les associacions de persones consumidores perquè els assessore en la continuació de la reclamació.

En qualsevol cas, pot també posar-se en contacte amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a assessorar-lo en la reclamació.

Les dades que facilite en el formulari només seran utilitzats per a la gestió de la seua sol·licitud. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals seran tractats per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana única i exclusivament a aquesta fi.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, mitjançant correu postal (Pl. Baró de Corts, s/n – Mercat de Ruzafa, interior 2a planta – 46006 València), o mitjançant correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org

FORMULARIO PARA DENTIX

FORMULARIO DENTIX
Solicito (marque una o ambas opciones) *

También solicito (marque una o ambas opciones) *

FORMULARIO PARA LA ENTIDAD FINANCIERA

FORMULARIO FINANCIACIÓN DENTIX
Motivo de incumplimiento de DENTIX: *

Solicito (marque una o ambas opciones) *

Compartir amb: