Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióReclamació pel tancament de les clíniques dentals DENTIX

Reclamació pel tancament de les clíniques dentals DENTIX

El passat 20 de novembre el Jutjat del Mercantil Núm. 02 de Madrid va declarar en concurs DENTIX HEALTH CORPORATION S.L.O., nomenant l’Administració concursal ACCOUNT CONTROLIUS&AEQUITAS ADMINISTRADORS CONCURSALS SLP, que ha sigut publicat en el BOE de data 3 de desembre de 2020.

Els afectats tenen UN MES a comptar des de l’endemà a la publicació de declaració del concurs en el BOE, per a comunicar els seus crèdits a l’Administració concursal ACCOUNT CONTROLIUS&AEQUITAS ADMINISTRADORS CONCURSALS  SLP, amb domicili en Av. Alberto Alcocer 24, 4a planta, 28036 de Madrid, telèfon 915914291 fax 914465321, i correu electrònic dentix.concursal@iusaequitas.net ).

FORMULARI CONCURS DE CREDITORS

Els afectats que hagen finançat els seus contractes amb DENTIX, a través de financeres, podran reclamar enfront d’elles la vinculació del crèdit per l’incompliment en les prestacions contractades amb DENTIX, i és aconsellable la comunicació a l’administració concursal la seua condició de “creditors”.

Els afectats que hagen establit un altre mitjà de pagament del tractament amb DENTIX, com a fraccionaments de pagament, contracte de préstec aliè a DENTIX, o fins i tot els que havent abonat en efectiu, per transferència o targeta bancària, la totalitat del tractament que s’haja vist interromput i, per tant, totalment o parcialment incomplit, la seua única via de reclamació seria la de comunicació del crèdit a l’administració concursal.

En qualsevol cas, és convenient que els afectats disposen d’un informe clínic o dental que indique quines són les actuacions previstes en el pressupost que no han arribat a realitzar-se, juntament amb una valoració econòmica dels serveis no prestats, així com còpia del contracte o pressupost on conste l’import d’aquest.

Per a iniciar els tràmits de reclamació enfront de DENTIX, els afectats poden dirigir-se per carta certificada amb justificant de recepció a DENTIX, a C/ Ribera del Loira, 56-58 CP 28042 Madrid, en la qual se sol·licite la resolució del contracte per incompliment dels serveis acordats. Encara que els retornen les cartes per trobar-se tancada, han de conservar-la per a acreditar el seu enviament.

El formulari que es facilita des de la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, permet remetre a l’entitat financera la sol·licitud de suspensió del pagament de quotes del finançament i, si escau, la devolució d’imports abonats per serveis no prestats.

Si una vegada transcorregut un temps prudencial, no hi ha resposta o la mateixa és desfavorable, pot acudir als serveis de consum de la seua localitat i a les associacions de persones consumidores perquè els assessore en la continuació de la reclamació.

En qualsevol cas, pot també posar-se en contacte amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a assessorar-lo en la reclamació.

Consulta la nota informativa del Ministeri de Consum
BOE
EDICTE DECLARACIÓ DE CONCURS DENTIX

FORMULARI PER   L’ ENTITAT FINANCERA

FORMULARIO FINANCIACIÓN DENTIX
Motivo de incumplimiento de DENTIX: *

Solicito (marque una o ambas opciones) *

Les dades que facilite en el formulari només seran utilitzats per a la gestió de la seua sol·licitud. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals seran tractats per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana únicament a aquesta fi.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, mitjançant correu postal (Pl. Baró de Corts, s/n – Mercat de Ruzafa, interior 2a planta – 46006 València), o mitjançant correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org

Compartir amb: