Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaMOVISTAR lidera la Banda Ampla a Espanya amb 7,49 punts
telefonia movil

MOVISTAR lidera la Banda Ampla a Espanya amb 7,49 punts

III Estudi de BANDA AMPLA FIXA I MÒBIL

  • Encapçala tant la BAF (8,25) com la BAM (6,72), sustentat aquesta posició en la qualitat
  • La mitjana global és de 6,19 punts a -17% del primer. En l’últim lloc, ORANGE, amb 4,94 punts està a una distància de -34%.
  • En BAF, ORANGE (5,67) és últim, a -31% del millor. Uns altres estan entre -20% i -25%.
  • BAM: per sota del 5, R, VODAFONE, EUSKALTEL i ORANGE, entre -30% i -40%
L’III ESTUDI DE BANDA AMPLA FIXA I MÒBIL[1], sota el títol: LA QUALITAT SUSTENTA LA DIFERÈNCIA constata, de facto, que la qualitat aporta un factor diferencial entre operadors en dotar la seua valoració d’estabilitat enfront de la volatilitat dels preus, de la qual també es fa ressò l’estudi. El motiu és que la qualitat requereix inversions continues perquè els progressos es consoliden. La volatilitat s’ha vist aguditzada pels canvis regulatoris (roaming) i la compra de continguts.

La puntuació global de la banda ampla a Espanya llança una mitjana de 6,19 punts sobre 10, encara que les diferències entre operadors aconsegueixen fins a -34%, com ocorre entre MOVISTAR (7,49 punts) i ORANGE, que amb 4,94 punts és l’únic operador que no aconsegueix arribar als 5 punts.

La puntuació global de la banda ampla a Espanya, està composta per les condicions (preus i prestacions de les ofertes dels operadors en BAF, productes bàsics i combinats; i BAM, prepagament i contracte) i aspectes qualitatius com les velocitats, les avaries i reparacions, les reclamacions, etc. en cada producte, no és, per tant una mesura de mitjanes.

En BAM, cal assenyalar que els operadors sense xarxa, arrosseguen el comportament qualitatiu i per tant la puntuació de l’operador que els dóna suport. Poden diferenciar-se en altres aspectes com el tractament de les reclamacions.

LA QUALITAT CLAUEn qualitat de BAF, MOVISTAR (8,48 punts) és l’únic operador que supera aquesta cota. La mitjana està en 7,26 punts, a -14%. De la resta d’operadors només ONO, R i EUSKALTEL superen la mitjana. Per sota dels 7 punts, TELECABLE i ORANGE, aquest no arriba ni al 6 i ocupa l’última posició a -30%.

Quant a qualitat de la BAM (tant els productes de mòbil com els quals també inclouen aquests paquets), YOIGO repeteix posició, amb 6,79 punts, seguit de MOVISTAR amb 6,21. Els pitjors ORANGE i VODAFONE a una distància del millor del 43% i del 39% respectivament.

Quant al cabal de descàrrega4 de la BAF, en les velocitats iguals o superiors als 100 Mbps, ja siguen prestades sobre cable o fibra, MOVISTAR s’aproxima al 100%, i ONO supera el 95%. Ni R, ni TELECABLE arriben al 90%. EUSKALTEL resulta escàs al no arribar ni al 80%.

En referència al cabal de pujada sobre cable o fibra, corresponent a les ofertes més altes dels operadors de les quals AI té mesurades les coses reflecteixen, en general bons percentatges. Des del 101% de MOVISTAR a més del 97 d’ONO, ORANGE i EUSKALTEL. Els nivells s’afebleixen amb R, poc més del 90%, però especialment preocupant és de TELECABLE, un pobre 63%.

En les ofertes de cable o fibra des de 30 fins a 100 Mbps en el cabal de descàrrega hi ha un comportament més homogeni. Encara que segueixen destacant MOVISTAR i ONO, als quals s’uneix JAZZTEL, amb registres pròxims al 100%. La resta d’operadors ronda el 95%, encara que R es queda una mica despenjat d’aquest percentatge.

El cabal de pujada de les ofertes de cable de 3 a 10 Mbps, els percentatges oscil·len entre el 95% de R i el 97% d’ONO. Un comportament bastant homogeni.

Les dades reflecteixen una caiguda dels cabals de descàrrega en les ofertes d’ADSL menors de 30 Mbps. Una vegada més els operadors es veuen llastrats per les ofertes de 20 Mbps en les quals superen amb dificultat el 70%, JAZZTEL es queda en un 58%. En el cable les coses són diferents els registres d’ONO i R ronden i sobrepassen el 100%.

En els cabals de descàrrega mitjans de BAM, només MOVISTAR supera el 60% en els 21 Mbps, i YOIGO s’aproxima. Per la seua banda, VODAFONE està per sota del 50% en la seua oferta de 42 Mbps i ORANGE en el 55%. EUSKALTEL, R i TELECABLE arrosseguen el comportament de l’operador que els dóna suport de xarxa, ORANGE.

També en els cabals de pujada de la BAM, MOVISTAR supera el 60%, encara que la gran majoria d’operadors supera o s’aproxima al 55%. Només VODAFONE es queda per sota del 50%.

En les reclamacions de BAF hi ha magnituds molt dispars des de l’1,43% de JAZZTEL fins al 10% d’ONO o més del 3% d’operadors com a R o TELECABLE.

La BAM reflecteix una dispersió significativa en el percentatge de reclamacions, des del 0,46% de YOIGO fins al 2,35 de R, més de 5 vegades el ràtio del primer.

telefonía móvil
telefonía movil

AVARIES

ONO, MOVISTAR i TELECABLE, situen el seu percentatge d’avisos per sota del 3%. VODAFONE, EUSKALTEL, JAZZTEL i ORANGE supera aquest llindar. Per sobre del 4% solament està R.

El temps compromès en la resolució és de 48 hores, excepte ORANGE, 72 i EUSKALTEL, 47. Els que més reparen en aqueix termini són MOVISTAR i ONO, que superen el 96%. Els que menys VODAFONE i TELECABLE, el primer supera el 85%, el segon es queda en el 81%.

Però tan important o més que l’anterior és saber el temps que tarda cada operador a reparar. ORANGE, tarda a reparar 111 hores, quasi 5 dies. Per sobre dels 4 dies, VODAFONE, R, JAZZTEL i TELECABLE. Supera els dos dies, EUSKALTEL i per sota d’ells, ONO i MOVISTAR.

CONDICIONS DE LES OFERTES BA

Tenint en compte les condicions en les quals es comercialitzen les ofertes combinades (Megues a màxima velocitat en mòbil, minuts disponibles fix mòbil o des de mòbil, etc.) només MOVISTAR supera els 8,5 punts i ONO i VODAFONE estan per sobre del 7,5. JAZZTEL només aconsegueix 3,76 punts i EUSKALTEL i TELECABLE superen lleugerament els 5. La mitjana, 6,37 punts, està a -27% del millor i JAZZTEL a -56%.

Els minuts de trucades a fixos nacionals des del telèfon fix són il·limitats en tots els operadors. No així, les trucades de fix a mòbil a totes les destinacions, que oscil·len entre els 100 minuts de TELECABLE i els quasi il·limitats[2] d’ONO i VODAFONE. Encara romanen algunes restriccions per a fer ús d’aqueixos minuts fix-mòbil, ja siguen en la disponibilitat de dies (es permet un major ús en els caps de setmana) o d’hores (es concentra l’ús en determinades hores).

Quant a la BAM incorpora, en els seus productes combinats una mitjana de minuts disponibles que oscil·la entre els 2300 de VODAFONE i els 1500 de YOIGO. Respecte als SMS, hi ha ofertes combinades de MOVISTAR, ONO i VODAFONE que els incorporen de forma quasi il·limitada. Altres operadors, TELECABLE, R i EUSKALTEL no els incorporen.

Per a l’examen dels canals de TV es prenen en consideració els que integren les ofertes més bàsiques dins dels productes combinats com les ofertes més àmplies. En aquest apartat, MOVISTAR amb una mitjana de 104 canals representa la millor opció. En l’altre extrem es troba JAZZTEL amb 35 canals.

Per la seua banda, la mitjana de velocitat de descàrrega de la BAF que ofereixen els operadors va dels 339 Mbps de TELECABLE als 76 de JAZZTEL. En la velocitat de pujada, ORANGE ofereix de mitjana 239 Mbps, seguit d’ONO, 204. En aquest apartat crida l’atenció l’escassa pujada mitjana que ofereix EUSKALTEL, R, TELECABLE i JAZZTEL (entre 14 i 29 **Mbps) i la gran asimetria de tots aquests operadors, però sobretot de TELECABLE.

En els productes bàsics de BAF, la mitjana de Mbps de baixada va dels 200 Mbps de R i els 82 de JAZZTEL. En la pujada els pols els representen els 16 d’EUSKALTEL i els 157 de VODAFONE i ONO.

La mitjana dels MB de navegació sense restriccions en BAM dels productes combinats es troba entre els més de 12.000 d’ONO i VODAFONE i una mica més de 3.500 de JAZZTEL i EUSKALTEL.

Quant als preus, les ofertes combinades de dos serveis la mitjana supera els 70 euros en el cas d’ONO i VODAFONE i ronda els 60 amb EUSKALTEL i TELECABLE. Cal assenyalar que no tots els productes són homogenis, encara que es requereix que incorporen la BAF. En les combinades de tres serveis el preu pot oscil·lar entre els 61 i els 71 euros. La mitjana de preus de les ofertes amb màxima integració, va des dels 75 euros d’EUSKALTEL o JAZZTEL, als més de 100 d’ONO, MOVISTAR i VODAFONE. Les grans diferències en aquest cas es troben en els continguts televisius i el nombre de canals. En les ofertes bàsiques dels diferents operadors hi ha diferències de fins a 12 euros, com entre TELECABLE i VODAFONE-ONO.

En aquest mateix apartat, en la BAM, en els productes de contracte els preus poden oscil·lar entre els prop de 19 i els 26 euros, mentre en els de prepagament es troben entre els 5 i els 15.


[1] UC difon  l’III Estudi de Banda Ampla elaborat per l’Associació d’Internautes (AI), fruit de l’acord de col·laboració entre ambdues associacions.

[2] A l’efecte d’aquest estudi, per raons sistemàtiques, es consideren il·limitats els 3.000 minuts de trucades o d’enviament de SMS. 
Compartir amb: