Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióCompensació pel topall de gas que va establir el Reial decret legislatiu 10/2022, de 13 de maig, per a tots els consumidors d’electricitat

Compensació pel topall de gas que va establir el Reial decret legislatiu 10/2022, de 13 de maig, per a tots els consumidors d’electricitat

Compensació pel topall de gas que va establir el Reial decret legislatiu 10/2022, de 13 de maig, per a tots els consumidors d’electricitat

Si l’import de la seua factura d’electricitat s’ha incrementat notablement respecte a mesos anteriors, segurament serà perquè li han aplicat la compensació pel topall de gas. Aquesta compensació apareix expressament en les factures de contractes subscrits en mercat lliure (encara que les empreses tenen llibertat per a desglossar-ho o no), mentre que en les factures de contractes en mercat regulat la compensació s’inclou ja dins dels termes facturats.

Actualment, la contractació del subministrament d’energia elèctrica té dues possibilitats: mercat regulat i mercat lliure. Mentre que en el primer el preu de l’energia ve determinat cada dia i cada hora pel cost variable al qual es negocia l’energia elèctrica entre els productors d’energia i les comercialitzadores, i els peatges tant per la potència contractada com per l’horari de consum de l’energia (vall, pla i punta); en el segon les tarifes de potència i energia estan pactades amb l’empresa subministradora a un preu fix, i al qual posteriorment se li afigen els recàrrecs i impostos.

Davant l’increment dels costos de producció de l’energia, el Govern va aprovar al maig establir un topall al gas de 40 €/*MWh), de manera que tots els productors d’energia perceberen aqueix màxim. A canvi, es va establir que les centrals combinades de gas percebrien una compensació per la diferència entre el cost real de producció de l’energia elèctrica i el topall de 40 €/*MWh establit, en tant que la producció d’energia elèctrica mitjançant gas és més cara.

D’aquesta manera es pretenia evitar que l’actual sistema de retribució de la producció d’energia elèctrica, pel qual el preu que es paga és el major de tots els sistemes de producció (d’aquí ve que molts productors perceben un import superior al cost real de producció de l’energia elèctrica, la qual cosa implica uns beneficis superiors al cost real de producció), afectara el preu total de generació d’energia elèctrica per la pujada de gas, que és només un dels sistemes de producció d’electricitat.

La norma que va establir el topall del gas, va determinar que tots els contractes d’electricitat en mercat regulat i els del mercat lliure que se signaren a partir d’abril de 2022 o es renovaren a partir d’aqueixa data, inclourien la compensació del topall de gas, de manera que aniran abonant aquesta compensació progressivament tots els usuaris del mercat elèctric durant la vigència d’aquesta norma, fins al 31 de maig de 2023.

Aquesta data d’abril de 2022 es va establir per la norma que regulava el topall de gas per entendre que els preus que oferien les comercialitzadores de mercat lliure, estaven oferint tarifes d’electricitat en les quals ja s’assumia la reducció de preus de generació pel topall de gas i que permetien competir en el mercat amb l’avantatge d’un preu limitat.

No obstant això, el càlcul de la compensació pel topall de gas es realitza conforme a la diferència entre el topall establit de 40 €/*MWh i el cost real de producció d’energia elèctrica amb la utilització de centrals de cicle combinat de gas. Aquesta compensació evoluciona diàriament conforme al preu del gas, que és el que s’utilitza en aquestes centrals de cicle combinat per a la generació d’electricitat.

En aquest moment, la compensació del topall de gas està provocant un increment considerable de la factura, en tant que aquesta compensació està aconseguint el 40% de la factura. Aquesta situació ve motivada per l’elevat preu del gas i per l’augment de la producció d’electricitat mitjançant gas, en perjudici d’altres energies més econòmiques en la producció d’energia elèctrica.

Compartir amb: