Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesELS INFORMES DE AESA TENEN CARÀCTER VINCULANT PER A LES COMPANYIES AÈRIES

ELS INFORMES DE AESA TENEN CARÀCTER VINCULANT PER A LES COMPANYIES AÈRIES

ELS INFORMES DE AESA TENEN CARÀCTER VINCULANT PER A LES COMPANYIES AÈRIES

Els informes de AESA sobre reclamacions per denegació d’embarcament, retards, cancel·lacions, canvis de classe, així com els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda seran vinculants per a les companyies aèries.

AESA s’acredita en el RAL

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha obtingut l’acreditació com a entitat de resolució alternativa de litigis (RAL) en l’àmbit del transport aeri. Des del passat 2 de juny les resolucions que emeta AESA per a resoldre les reclamacions dels passatgers aeris tindran caràcter vinculant i executiu per a les companyies aèries.

Què és el RAL?

El RAL és un sistema de resolució de conflictes entre consumidors i empreses que ofereix una via ràpida, senzilla i gratuïta per a solucionar les reclamacions sense haver d’acudir als tribunals. El *RAL es basa en la intervenció d’una entitat imparcial i independent que analitza el cas i emet una resolució que pot ser acceptada o no per les parts.

Quins avantatges té el RAL per als passatgers aeris?

El RAL suposa una millora en la protecció dels drets dels passatgers aeris, ja que els ofereix una garantia que les seues reclamacions seran ateses i resoltes per una entitat acreditada i supervisada pel Ministeri de Consum. A més, les resolucions del *RAL tindran efectes jurídics i obligaran les companyies aèries a complir-les, la qual cosa evitarà la indefensió dels passatgers davant possibles incompliments.

Com funciona el RAL en l’àmbit del transport aeri?

El RAL en l’àmbit del transport aeri s’aplica a les reclamacions relacionades amb els drets dels passatgers establits en el Reglament (CE) 261/2004, que regula les indemnitzacions i assistències en cas de denegació d’embarcament, cancel·lació o gran retard dels vols. També s’aplica a les reclamacions sobre el transport d’equipatge, tant facturat com de mà, i sobre l’assistència a persones amb mobilitat reduïda.

Per a presentar una reclamació davant el RAL, el passatger ha d’haver reclamat prèviament davant la companyia aèria i haver rebut una resposta insatisfactòria o no haver rebut cap resposta en el termini d’un mes. Llavors, podrà dirigir-se a AESA, que actuarà com a entitat de RAL, i presentar la seua reclamació mitjançant un formulari electrònic disponible en la seua pàgina web.

AESA analitzarà la reclamació i sol·licitarà la informació necessària tant al passatger com a la companyia aèria. Una vegada recaptada la informació, AESA emetrà una resolució motivada en el termini màxim de 90 dies des de la presentació de la reclamació. La resolució podrà estimar o desestimar la reclamació, o declarar-la inadmissible per no complir els requisits establits.

La resolució serà notificada tant al passatger com a la companyia aèria, que hauran de comunicar la seua acceptació o rebuig en el termini de 15 dies. Si totes dues parts accepten la resolució, aquesta serà executiva i vinculant, i la companyia haurà de complir-la en el termini màxim de 30 dies. Si alguna de les parts rebutja la resolució o no comunica la seua decisió, aquesta no tindrà efectes jurídics i el passatger podrà acudir a altres vies per a defensar els seus drets.

Per a conéixer la resolució publicada en el BOE pot accedir en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/10/pdfs/boe-a-2023-11093.pdf

Quines altres vies existeixen per a reclamar els drets dels passatgers aeris?

El RAL no és l’única via per a reclamar els drets dels passatgers aeris, sinó que se suma a les ja existents. El passatger pot optar per la via que considere més convenient, sempre que no haja acceptat prèviament una resolució vinculant d’una altra entitat.

Entre les vies alternatives al RAL es troben:

– La mediació: És un procés voluntari en el qual les parts intenten arribar a un acord amb l’ajuda d’un mediador professional i imparcial. La mediació pot iniciar-se a petició de qualsevol de les parts o per derivació d’una altra entitat. L’acord aconseguit en la mediació té valor contractual i pot ser elevat a escriptura pública per a dotar-ho de força executiva.

– L’arbitratge: És un procediment en el qual les parts sotmeten el seu conflicte a la decisió d’un o diversos àrbitres, que actuen com a jutges privats. L’arbitratge pot ser de consum, quan es tracta de conflictes entre consumidors i empreses, o de dret, quan es tracta de conflictes entre empreses o entre particulars. L’arbitratge pot iniciar-se a petició de qualsevol de les parts o per adhesió a un sistema arbitral. El laude arbitral té valor de sentència judicial i és executable pels tribunals.

– La via judicial: És la via tradicional per a reclamar els drets dels passatgers aeris, que consisteix a interposar una demanda davant els tribunals ordinaris. La via judicial pot iniciar-se en qualsevol moment, sempre que no haja prescrit el dret a reclamar, i pot ser necessària si no s’ha obtingut una solució satisfactòria per altres vies. La sentència judicial és ferma i executable, i pot ser recorreguda davant instàncies superiors.

Què més es pot fer per a defensar els drets dels passatgers aeris?

A més de reclamar individualment els drets dels passatgers aeris, existeixen altres accions col·lectives que poden contribuir a millorar la protecció d’aquests drets. Algunes d’aquestes accions són:

– Denunciar les irregularitats davant AESA: AESA és l’organisme competent per a supervisar i controlar el compliment de la normativa sobre els drets dels passatgers aeris per part de les companyies aèries. Si es detecta alguna infracció, AESA pot iniciar un procediment sancionador i aplicar multes o mesures cautelars. Per a denunciar una irregularitat, el passatger pot presentar una comunicació davant AESA mitjançant un formulari electrònic disponible en la seua pàgina web.

– Participar en accions col·lectives: Les associacions de consumidors i usuaris poden representar i defensar els interessos col·lectius o individuals homogenis dels passatgers aeris davant les companyies aèries o davant els tribunals. Per a participar en una acció col·lectiva, el passatger ha de ser soci o adherir-se a l’associació que la promoga, i facilitar la documentació necessària per a acreditar la seua condició d’afectat.

– Informar-se i difondre els drets dels passatgers aeris: És important que els passatgers coneguen els seus drets i els exercisquen quan corresponga, així com que informen i sensibilitzen a altres passatgers sobre la importància de reclamar. Per a això, poden consultar i difondre les guies, fullets, cartells i altres materials informatius elaborats per AESA, el Ministeri de Consum, la Comissió Europea i altres entitats.

Compartir amb: