Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Aquest apartat està dedicat als butlletins periòdics que la nostra organització realitza i envia sobre matèries d’actualitat i consum.

Últimes publicacions

La Unió de Consumidors llança una guia de drets bancaris per a les persones usuàries de les entitats financeres Si tens dubtes sobre serveis bancaris, consulta la nostra guia. Davant qualsevol dubte en matèria de consum, contacta amb nosaltres. [real3dflipbook id='9']

La Unión de Consumidores lanza una guía de derechos bancarios para las personas usuarias de las entidades financieras Si tienes dudas sobre servicios bancarios, consulta nuestra guía. Ante cualquier duda en materia de consumo, contacta con nosotros. [real3dflipbook id='9']

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un enfoque empresarial que implica que las empresas consideran el impacto de sus actividades en la sociedad y el medio ambiente, además de sus objetivos económicos y financieros. La RSC implica que las empresas

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un enfocament empresarial que implica que les empreses consideren l’impacte de les seues activitats en la societat i el medi ambient, a més dels seus objectius econòmics i financers. La RSC implica que les

[real3dflipbook id='8'] CONTINGUTS Enquesta sobre l'associacionisme i participació de les persones consumidores Recomanacions lloguer de vehicles durant les vacances Jornada participativa amb altres col·lectius socials Recomanacions davant la tornada al col·le Consells sobre els tallers de reparació de vehicles Teràpia ocupacional,

[real3dflipbook id='8'] CONTENIDOS Encuesta sobre el asociacionismo y participación de las personas consumidoras Recomendaciones alquiler de vehículos durante las vacaciones Jornada participativa con otros colectivos sociales Recomendaciones ante la vuelta al cole Consejos sobre los talleres de reparación de vehículos Terapia

[real3dflipbook id='7'] CONTINGUTS Consumes Nova Llei d'Habitatge a Espanya VII Congrés autonòmic de la Unió de Consumidors Els aliments ecològics què són i quins beneficis aporten Dia mundial dels oceans Tallers sobre consum responsable Dia mundial del medi ambient

[real3dflipbook id='7'] CONTENIDOS Consumes Nueva Ley de Vivienda en España VII Congreso autonómico de la Unión de Consumidores “Ara més que mai, defensem els nostres drets” Los alimentos ecológicos qué son y qué beneficios aportan Día mundial de los océanos Talleres

El termini per a comunicar el sinistre és de 7 dies La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana està rebent nombroses consultes de persones consumidores que s'han vist afectades pels fenòmens meteorològics en la nostra Comunitat. La Unió de Consumidors

El plazo para comunicar el siniestro es de 7 días La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana está recibiendo numerosas consultas de personas consumidoras que se han visto afectadas por los fenómenos meteorológicos en nuestra Comunitat. La Unión de Consumidores

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera respecte a la polèmica generada pel cobrament del cànon de l'aigua, que la Generalitat Valenciana hauria d'establir mesures encaminades a mitigar el desemborsament econòmic que suposarà a les famílies valencianes abonar

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana considera con respecto a la polémica generada por el cobro del canon del agua, que la Generalitat Valenciana debería de establecer medidas encaminadas a mitigar el desembolso económico que va a suponer

Un 70% de les persones consumidores intentaran gastar menys per la situació econòmica actual Com cada any, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat un sondeig per a conéixer el cost de la tornada al col·le i els

Un 70% de las personas consumidoras van a intentar gastar menos por la situación económica actual  Como cada año, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado un sondeo para conocer el coste de la vuelta al cole y

El nostre secretari general, Vicente Inglada, va acudir a Llevant TV per a donar alguns consells per a la tornada al col·le. Pots trobar la notícia i intervenció de Inglada en el següent enllaç: https://www.levante-emv.com/videos/levante-tv/2023/08/30/cved-preparados-vuelta-cole-consejos-91508284.html    

Nuestro secretario general, Vicente Inglada, acudió a Levante TV para dar algunos consejos para la vuelta al cole. Puedes encontrar la noticia e intervención de Inglada en el siguiente enlace: https://www.levante-emv.com/videos/levante-tv/2023/08/30/cved-preparados-vuelta-cole-consejos-91508284.html    

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant les cancel·lacions i retards en els vols que estan patint centenars de persones consumidores  per una fallada tècnica en el sistema informàtic de l'operador del control aeri del Regne Unit, informa

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante las cancelaciones y retrasos en los vuelos que están sufriendo centenares de personas consumidoras  por un fallo técnico en el sistema informático del operador del control aéreo del Reino Unido, informa

Planificar les nostres compres, reutilitzar el material escolar i roba de l'any anterior Com cada any, en aquestes dates les famílies amb menors en edat escolar estan preparant la tornada al col·le. La Unió de Consumidors ha elaborat un decàleg de

Planificar nuestras compras, reutilizar el material escolar y ropa del año anterior Como cada año, en estas fechas las familias con menores en edad escolar están preparando la vuelta al cole. La Unión de Consumidores ha elaborado un decálogo de recomendaciones

Una de les principals responsabilitats de l'Eurosistema en relació amb els bitllets en euros és actualitzar-los regularment. Els primers bitllets en euros es van introduir fa més de 20 anys i la segona sèrie va començar a entrar en circulació

Una de las principales responsabilidades del Eurosistema en relación con los billetes en euros es actualizarlos regularmente. Los primeros billetes en euros se introdujeron hace más de 20 años y la segunda serie comenzó a entrar en circulación en 2013. Actualmente,

Els lloguers de vehicles solen generar moltes consultes i reclamacions entre les persones consumidores, especialment les relacionades amb les condicions de devolució, estat del vehicle, combustible, i les assegurances. La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recomana extremar les precaucions

Los alquileres de vehículos suelen generar muchas consultas y reclamaciones entre las personas consumidoras, especialmente las relacionadas con las condiciones de devolución, estado del vehículo, combustible, y los seguros.  La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana recomienda extremar las precauciones

El Pla Moves III és un programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible que el Govern ha aprovat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus. El seu objectiu és fomentar la compra

El Plan Moves III es un programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible que el Gobierno ha aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos. Su objetivo es fomentar la compra

Els informes de AESA sobre reclamacions per denegació d'embarcament, retards, cancel·lacions, canvis de classe, així com els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda seran vinculants per a les companyies aèries. AESA s'acredita en el RAL L'Agència Estatal de Seguretat

Los informes de AESA sobre reclamaciones por denegación de embarque, retrasos, cancelaciones, cambios de clase, así como los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida serán vinculantes para las compañías aéreas. AESA se acredita en el RAL La Agencia Estatal

Educatiu, musical, festiu, cultural i de defensa dels drets són les organitzacions més habituals Prop de la meitat de les famílies valencianes manifesten que pertanyen a algun moviment associatiu especialment de l'àmbit educatiu, musical, festiu, cultural i de defensa de drets.

Educativo, musical, festivo, cultural y de defensa de los derechos son las organizaciones más habituales Cerca de la mitad de las familias valencianas manifiestan que pertenecen a algún movimiento asociativo especialmente del ámbito educativo, musical, festivo, cultural y de defensa de

[real3dflipbook pdf="https://uniodeconsumidors.org/wp-content/uploads/2023/07/FLYER-EFICIENCIA-ENERGETICA__web.pdf"] En la nostra guia trobaràs una àmplia varietat de consells sobre eficiència energètica per a ajudar-te a reduir el consum d'energia en la teua llar o lloc de treball.  No dubtes a consultar la nostra guia i fer els

Una notícia llargament esperada serà una realitat en qüestió de dies, permetent que milions de consumidors deixen de ser víctimes de les insistents i agressives estratègies comercials a les quals diferents operadors de telecomunicacions ens tenien acostumats. L'actual Llei 11/2022,

Una noticia largamente esperada será una realidad en cuestión de días, permitiendo que millones de consumidores dejen de ser víctimas de las insistentes y agresivas estrategias comerciales a las que distintos operadores de telecomunicaciones nos tenían acostumbrados. La actual Ley

La pujada de l'Euribor impedeix una major despesa en rebaixes Alguns establiments ja han iniciat el seu període de rebaixes aplicant descomptes en els seus articles, molts les començaren al llarg d'aquesta setmana i altres l'última setmana de juny, principis de

La subida del Euribor impide un mayor gasto en rebajas   Algunos establecimientos ya han iniciado su periodo de rebajas aplicando descuentos en sus artículos, muchos las empezaran a lo largo de esta semana y otros la última semana de junio,

«Llegir en valencià, per a estimar-nos» es una campaña que promueve un estilo de vida saludable y reivindica la importancia de la salud y del bienestar emocional a través de la lectura. De la mano de once autores y autoras valencianos leeremos

«Llegir en valencià, per a estimar-nos» és una campanya que promou un estil de vida saludable i reivindica la importància de la salut i del benestar emocional a través de la lectura. De la mà d’onze autors i autores valencians llegirem

El passat 3 de juny es va realitzar el congrés de la UCCV, on es van presentar els acorde per als projectes a desenvolupar per la UCCVen els pròxims anys. D'altra banda, també es va presentar els objectius que la

El pasado 3 de junio se realizó el congreso de la UCCV, donde se presentaron los acuerdo para los proyectos a desarrollar por la UCCVen los próximos años. Por otro lado, también se presentó los objetivos que la UCCV instará

Barcelona, 26 de maig de 2023 Dimarts passat 23 de maig, en la seu el Consell Econòmic i Social de Galícia va tindre lloc l'acte de constitució de ConsumES organització de consumidors i usuaris d'àmbit estatal integrada per sis de les

Barcelona, 26 de mayo de 2023 El pasado martes 23 de mayo, en la sede el Consejo Económico y Social de Galicia tuvo lugar el acto de constitución de ConsumES organización de consumidores y usuarios de ámbito estatal integrada por seis

[real3dflipbook id='6']   CONTENIDOS Servicio MEDIAPROP Benetússer La factura electrónica: beneficios para ti y para el planeta ¿Cuánto le puede costar la celebración de una comunión a las familias valencianas? Celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras Noticias

[real3dflipbook id='6']   CONTINGUTS Servei MEDIAPROP Benetússer La factura electrònica: beneficis per a tu i per al planeta Quant li pot costar la celebració d'una comunió a les famílies valencianes? Celebració del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores Notícies jurídiques

Segons un estudi de la Unió de Consumidors poden destinar prop de 9.000€ Maig és el mes en què majoritàriament molts xiquets i xiquetes prenen la Primera Comunió i, en aquestes dates les famílies es troben ultimant l'organització de l'esdeveniment, que

Según un estudio de la Unión de Consumidores pueden destinar cerca de 9.000€ Mayo es el mes en el que mayoritariamente muchos niños y niñas toman la Primera Comunión y, en estas fechas las familias se encuentran ultimando la organización del

[real3dflipbook id='5']   CONTENIDOS Cambio de sede social Unión de Consumidores de Alicante Recomendaciones ante la compra de disfraces de Carnestoltes Campañas desarrolladas por la Unión de Consumidores Denuncia a la aseguradora mutua ibérica Noticias jurídicas KM CERO Food Innovation HUB

[real3dflipbook id='5']   CONTINGUTS Canvi de seu social Unió de Consumidors d'Alacant Recomanacions davant la compra de disfresses de Carnestoltes Campanyes desenvolupades per la Unió de Consumidors Denúncia a l'asseguradora mútua ibèrica Notícies jurídiques KM ZERO Food Innovation HUB

La pujada de l'Euribor comença a afectar l'economia familiar La contínua escalada de l'Euribor iniciada l'any passat, i que en els últims mesos s'ha accelerat, està posant en escac la situació econòmica de les famílies valencianes. Des de la Unió de

La subida del Euribor empieza a afectar a la economía familiar La continua escalada del Euribor iniciada el año pasado, y que en los últimos meses se ha acelerado, está poniendo en jaque la situación económica de las familias valencianas.

La Unió de Consumidors continua observant un abús dels rols de gènere en les disfresses d'adults La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la pròxima celebració dels carnestoltes que se celebraran del 16 al 21 de febrer,

La Unión de Consumidores sigue observando un abuso de los roles de género en los disfraces de adultos La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la próxima celebración de los carnavales que se celebrarán del 16 al

El miércoles 15 de febrero a las 10:30 horas se llevará a cabo un jornada formativa bajo el título "La profesionalización de los Cuidados. Evolución del Sistema de Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana" La evolución del sistema de

El dimecres 15 de febrer a les 10.30 hores es durà a terme un jornada formativa sota el títol "La professionalització de les Cures. Evolució del Sistema d'Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana" L'evolució del sistema d'atenció a la

Cercle Agroalimentari de la Comunitat Valenciana (Cercle) convoca la primera edició dels “Premis Valencians de la Cadena Alimentària 2022”, a fi de reconéixer el treball de diferents empreses agroalimentàries, persones o institucions de la Comunitat Valenciana que han contribuït el

Cercle Agroalimentari de la Comunitat Valenciana (Cercle) convoca la primera edición de los “Premios Valencianos de la Cadena Alimentaria 2022”, con el objeto de reconocer el trabajo de distintas empresas agroalimentarias, personas o instituciones de la Comunitat Valenciana que han

En 2023 està prevista l'aprovació de la nova llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari. Aquesta nova normativa,  la primera al nostre país sobre aquesta matèria, exigirà a totes les empreses de la cadena alimentària el desenvolupament

En 2023 está prevista la aprobación de la nueva ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta nueva normativa,  la primera en nuestro país sobre esta materia, exigirá a todas las empresas de la cadena alimentaria el

El pròxim 26 de gener tindrà lloc l'II CONGRÉS D'ENERGIES REVOVABLES “ENERGY REVOLUTION” organitzat per AVAESEN a la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València. Un congrés que versarà el paper de la indústria en la revolució energètica, el comportament dels

El próximo 26 de enero tendrá lugar el II CONGRESO DE ENERGÍAS REVOVABLES “ENERGY REVOLUTION” organizado por AVAESEN en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Un congreso que versará el papel de la industria en la revolución energética, el

La ciudadanía destinará una media de 80€ La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante el inicio tradicional el próximo día 7 de las rebajas por parte de los comercios, aconseja más que nunca un consumo consciente, responsable y ajustado

La ciutadania destinarà una mitjana de 80€ La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant l'inici tradicional el pròxim dia 7 de les rebaixes per part dels comerços, aconsella més que mai un consum conscient, responsable i ajustat al pressupost

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant la proximitat del Sorteig Extraordinari del Nadal, en el qual moltes persones consumidores solen compartir dècims amb familiars i amics, ha elaborat una sèrie de recomanacions a tindre en compte per

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante la proximidad del Sorteo Extraordinario de la Navidad, en el que muchas personas consumidoras suelen compartir décimos con familiares y amigos, ha elaborado una serie de recomendaciones a tener en cuenta

La Unió de Consumidors de València ha denunciat davant el Jutjat d'Instrucció de València a l'asseguradora Mútua Ibèrica d'Assegurances i Previsió Social per un presumpte delicte d'estafa i apropiació indeguda. A més, ha sol·licitat com a mesura cautelar que es

La Unión de Consumidores de Valencia ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Valencia a la aseguradora Mutua Ibérica de Seguros y Previsión Social por un presunto delito de estafa y apropiación indebida. Además, ha solicitado como medida cautelar

Un 42,7% de les persones enquestades té previst realitzar alguna compra La Unió de Consumidors de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat una enquesta entre la ciutadania per a conéixer el pressupost i els hàbits de compra durant el black

Un 42,7% de las personas encuestadas tiene previsto realizar alguna compra La Unión de Consumidores de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado una encuesta entre la ciudadanía para conocer el presupuesto y los hábitos de compra durante el black

La Unió de Consumidors ha dut a terme un díptic on t'expliquem les formes que tens de viatjar i quals són els teus drets com a persona consumidora quan viatges. Has tingut problemes amb la teua maleta?T'han deixat fora d'algun vol?

La Unión de Consumidores ha llevado a cabo un díptico donde te explicamos las formas que tienes de viajar y cuales son tus derechos como persona consumidora cuando viajas. ¿Has tenido problemas con tu maleta?¿Te han dejado fuera de algún vuelo?

[real3dflipbook id="4"] CONTINGUTS Editorial L'increment de la factura de la llum Evolució de R+D+i en Carmencita Enquesta complements alimentós Drets dels consumidors i usuaris de telecomunicacions Reptes i oportunitats de les persones majors en la societat digital Celebració dia internacional de les persones

[real3dflipbook id="4"] CONTENIDOS Editorial El incremento de la factura de la luz Evolución de I+D+i en Carmencita Encuesta complementos alimenticio Derechos de los consumidores y usuarios de telecomunicaciones Retos y oportunidades de las personas mayores en la sociedad digital Celebración día internacional de

València, a 27 d'octubre de 2.022.- La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la pròxima celebració de la festa d'Halloween, recorda la importància d'adquirir productes segurs i que complisquen la normativa de qualitat. En aquestes dates

Valencia, a 27 de octubre de 2.022.- La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la próxima celebración de la fiesta de Halloween, recuerda la importancia de adquirir productos seguros y que cumplan la normativa de calidad.

La Fiscalía Provincial de València, después de la denuncia presentada por la Unión de Consumidores de València, ha abierto diligencias preprocesales civiles a la mercantil MERCI ENTERTAIMENT ESPAÑA SL, empresa organizadora del DIVERSITY VALENCIA FESTIVAL, al apreciar la posible existencia

La Fiscalia Provincial de València, després de la denúncia presentada per la Unió de Consumidors de València, ha obert diligències preprocessals civils a la mercantil MERCI ENTERTAIMENT ESPAÑA SL, empresa organitzadora del DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL, en apreciar la possible existència

Si el importe de su factura de electricidad se ha incrementado notablemente respecto a meses anteriores, seguramente será porque le han aplicado la compensación por el tope de gas. Esta compensación aparece expresamente en las facturas de contratos suscritos en

Si l'import de la seua factura d'electricitat s'ha incrementat notablement respecte a mesos anteriors, segurament serà perquè li han aplicat la compensació pel topall de gas. Aquesta compensació apareix expressament en les factures de contractes subscrits en mercat lliure (encara

Enquesta sobre els complements alimentosos de la Unió de Consumidors i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Més del 45%, concretament un 46,8%, de la ciutadania declaren no consumir complements alimentosos, enfront del 26% que si els pren habitualment,

Encuesta sobre los complementos alimenticios de la Unión de Consumidores y la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Más del 45%, concretamente un 46,8%, de la ciudadanía declaran no consumir complementos alimenticios, frente al 26% que si los toma habitualmente,

El secretari general de la Unió de Consumidors, Vicente Inglada i la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari, Isaura Navarro presentaran la campanya “Els complements alimentosos. Com fer un consum responsable. L'objectiu d'aquesta campanya és conéixer

El secretario general de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada y la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario, Isaura Navarro presentarán la campaña “Los complementos alimenticios. Cómo hacer un consumo responsable”. El objetivo de esta campaña

[real3dflipbook id='3']   CONTENIDOS Denuncia ante la Fiscalía los organizadores del Diversity Festival Valencia XII Fòrum comarcal sobre canvi climàtic i ciutadania responsable Els valencians se sumen a RECICLOS i el sistema de reciclatge arriba a 30.000 usuaris El cost de la tornada al

[real3dflipbook id='3']   CONTINGUTS Denuncia ante la Fiscalía los organizadores del Diversity Festival Valencia XII Fòrum comarcal sobre canvi climàtic i ciutadania responsable Els valencians se sumen a RECICLOS i el sistema de reciclatge arriba a 30.000 usuaris El cost de la tornada al

Un 68% de les persones consumidores reutilitzaren el material escolar i roba de l'any anterior. València, a 30 d'agost de 2022.- Com cada any, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat un sondeig per a conéixer el cost

Un 68% de las personas consumidoras reutilizaran el material escolar y ropa del año anterior. Valencia, a 30 de agosto de 2022.- Como cada año, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado un sondeo para conocer el coste

Els afectats per la cancel·lació del Diversity València Festival, que havia d'haver-se celebrat del 21 al 23 de juliol en la Ciutat de les Arts i les Ciències, s'han agrupat en xarxes socials per a intentar recuperar els seus diners.

Los afectados por la cancelación del Diversity València Festival, que tenía que haberse celebrado del 21 al 23 de julio en la Ciutat de les Arts i les Ciències, se han agrupado en redes sociales para intentar recuperar su dinero.

Llogar un vehicle és un dels serveis més contractats per les persones consumidores que viatgen al seu lloc de vacances amb avió, vaixell o tren i necessiten desplaçar-se en el lloc de destinació. En els últims anys s'han incrementat les

Alquilar un vehículo es uno de los servicios más contratados por las personas consumidoras que viajan a su lugar de vacaciones en avión, barco o tren y necesitan desplazarse en el lugar de destino. En los últimos años se han

[real3dflipbook id='2']   CONTENIDOS Autoconsumo Fotovoltaico Jornadas Formativas Entrevista a Nora García Donet, presidenta de ASICVAL Duncia caso Adblue Gate Encuesta sobre la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en interiores La contratación de viajes combinados Mapfre devuelve a una asociada 8.000

[real3dflipbook id='2']   CONTINGUTS Autoconsum Fotovoltaic Jornades Formatives Entrevista a Nora García Donet, presidenta de ASICVAL Duncia cas Adblue Gate Enquesta sobre l'eliminació de l'ús obligatori de màscares en interiors La contractació de viatges combinats Mapfre retorna a una associada 8.000 euros

La Unió de Consumidors de la CV participarà el pròxim 3 de juny en la jornada ‘La cadena agroalimentària Valenciana. Un sector essencial’ organitzada pel Cercle Agroalimentari de la CV i Alicante Plaza. Més de 15 ponents participaran en les

La Unión de Consumidores de la CV va a participar el próximo 3 de junio en la jornada 'La cadena agroalimentaria Valenciana. Un sector esencial' organizada por el Cercle Agroalimentari de la CV y Alicante Plaza. Más de 15 ponentes

El 74% manifesta sentir-se segur després de l'eliminació de l'ús obligatori de les mascaretes en interiors Un mes després que deixaran de ser obligatòries les mascaretes en interiors, un 73,9% de la ciutadania manifesta sentir-se segura després de l'eliminació del seu

El 74% manifiesta sentirse seguro tras la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en interiores Un mes después de que dejarán de ser obligatorias las mascarillas en interiores, un 73,9% de la ciudadanía manifiesta sentirse segura tras la eliminación de

Aplica la clàusula per “urgència extrema o vital" establit en el contracte El Defensor de l'Assegurat de MAPFRE dona la raó a una associada de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i estima que li siga reembossat els 7.842,77€

Aplica la cláusula por “urgencia extrema" o vital establecido en el contrato El Defensor del Asegurado del MAPFRE da la razón a una asociada de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y estima que le sea reembolsado los 7.842,77€

[real3dflipbook id='1']   CONTENIDOS - Día Mundial de los Derechos de las Personas Trabajadoras - Celebración de la Semana del agua - El Mudiga de Alicante, o "el Guggenheim alicantino" - Cómo distinguir el origen valenciano de nuestros cítricos? - El asesoramiento notarial de las personas consumidoras -

[real3dflipbook id='1']     CONTINGUTS - Dia Mundial dels Drets de les Persones Treballadores - Celebració de la Setmana de l'Aigua - El Mudiga d'Alacant, o "el Guggenheim alacantí" - Com distingir l'origen valencià dels nostres cítrics? - L'assessorament notarial de les persones consumidores - El 'phising' bancari - CONSUMILLOR,

La jornada, dirigida a persones consumidores, pretén donar a conéixer les característiques pròpies dels olis d'oliva de la Comunitat Valenciana, i contextualitzar la importància d'aquest cultiu entre les produccions de les cooperatives agroalimentàries valencianes. Per a això, es realitzarà una